Typhoon Est weight 1.25 KG EOO

DSC07040.jpg - 38.5 KB - Views: 151
Posted by: Harpye on Jul 23, 2009 02:43 PM
Typhoon Est weight 1.25 KG  EOO
 
DSC07038.jpg
for be followed: Mig 3 1,6M EPP; FW082 720Gram Depron; FW802 550 Gramm EPP; D520 Not assembled; Funflier 550 gram EPP
<<
DSC07039.jpg
for be followed:Ju 87 330 gram EPP; HS129 730 Gram Depron; He219 780 Gram EPP;
<
DSC07040.jpg
*
DSC07041.jpg
He100 500 gram EPP
>
Typhoon Assembly sm.JPG
>>

« Previous 5 Attachments | Next 5 Attachments »